Пиши ни
👋 Здравейте, екипът на "Здравница" е на Ваше разположение всеки работен ден от 9:00 до 18:00.

Политика за поверителностТази политика за поверителност има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират при ползване на интернет страниците обслужвани от „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД, каква е целта на тяхното събиране, колко време ги съхраняваме и какви са Вашите права в тази връзка.

„НЮ ЕС НЕТ“ ООД  в качеството си на администратор на лични данни, има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите си, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

 

Кои сме ние?

„Здравница“ е регистрирана търговска марка, собственост на „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД.
„НЮ ЕС НЕТ” ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121797027, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ 22, представлявано от Иван Досев Костов, в качеството му на Управител „НЮ ЕС НЕТ” ЕООД е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на (ЕС) („Общият регламент за защита на данните“или „ОРЗД”)

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Как да се свържете с нас? 

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате с нас:

Адрес: гр. София, ул. Одрин 74, Логистичен център – Здравница
Тел: 02 / 483 73 42; 426 02 62
Email: office@zdravnitza.com

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.Така например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

 

Каква лична информация се събира за вас?

За да Ви предоставим ефективен достъп до нашите услуги, НИЕсъбираме, Вашите лични данни директно от вас, така че вие решавате в какъв вид информацията да ни предоставите. Като информацията, която получаваме от вас е:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, пол, рождена дата, пощенски код, държава, данни за банкова сметка IBAN, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница. включително създаване на първоначална регистрация, направа на поръчки, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, информация за устройството, от къде посещавате уеб-страницата;
 • Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви (Прочетете Политика за бисквитките).
 • Видеозаписи на обектите ни намиращи се на територията на гр. София

 

За какво се използва събраната информация?

 • Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
 • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи, на основание съгласието на субектите на данни.

Използваме тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами и злоупотреби, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги.

Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.

 

Кой има достъп до вашите данни?

Ние не предоставяме или продаваме лични данни на трети страни за маркетингови цели.
Данни се предоставят на НОИ, НАП и др. нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
За счетоводно обслужване на юридическо лице, което извършва такова, при неизпълнение на договор – на адвокат или адвокатска кантора;
На контрагенти на „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните:

Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната и/или на територията на Европейският съюз.


За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД е 6 години от отпадане на договорното основание.

В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42.(1)  от Закон за счетоводството от 2001 г. 

След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

Видеозапис извършван в обектите ни на територията на гр. София – до 14 дни от създаването на записа

 

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се трансферират към:

 • Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната и/или на територията на Европейският съюз;
 • Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
 • Доставчици на платежни/ банкови услуги;

 

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Личните Ви данни може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД.


Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.


Какви са Вашите права?

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на „НЮ ЕС НЕТ”ЕООД чрез настоящият политика.

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета („Общ Регламент за защита на личните данни“– „ОРЗД“) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях; 
 • Право да искате от „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като се свържете с нас.
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; 
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „НЮ ЕС НЕТ“ ЕООД, в случай че са налице условията за това. 
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти; 
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като се свържете с нас.
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като се свържете с нас
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; 
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
 • Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни. 

 

 
Последна промяна:
23 Май 2018 г.